Fra kinesiotape til klær

Holdningstøy er inspirert av kinesiotaping, en metode som ofte blir brukt av fysioterapeuter til å støtte muskelfunksjonen, forbedre blodsirkulasjonen, samt til avlastning av spenninger i muskulatur. Kinesiotape støtter kroppens naturlige tilhelingsprosesser med fokus rettet mot hud og muskulatur. Kinesiotape avlaster det underliggende vevet og støtter bevegeligheten i muskulaturen. Det er flere hovedegenskaper fra kinesiotape metoden som overføres til holdningstøy, og sentralt i utviklingen av tøyet har vært opprettholdelse og bedring av kroppens naturlige muskelfunksjon.

Videreutvikling av kinesiotape har resultert i bruken av patenterte NeauroBands i tøy for å stimulere kroppens naturlige tilhelingsprosesser. Teknologien bruker stimulering av nerveender i huden lokalisert over spesifikke muskler som kan trenge støtte ved statisk belastning. NeauroBands aktiverer muskulatur ved å skape en refleksrespons i muskulaturen, noe som fører til at spente og overbrukte muskler åpner opp og strekker seg. Kroppen oppnår en justering mot stoltere holdning og balanse og funksjon i muskulatur effektiviseres.
____


Effektmekanismene for Alignmeds produkter bygger på studier fra 2008-2015 som undersøkte effekten av kinesiotape og en enkelt studie med holdningstøy som intervensjon. Kinesiotapens effekter menes å kunne overføres til Alignmeds trøye ut fra trøyens unike NeuroBands siden disse er framstilt for å ha samme effekt som kinesiotape. 

Av Lars Corneliussen (fysioterapeut)
 
 
Mulig effekt på hofter
For hofte-/ryggsmerter kan kinesiotape etter en uke bidra til å redusere opplevelsen av spenninger umiddelbart, øke funksjonsnivået samt øke musklenes utholdenhet i ryggen sammenlignet med placebotape(1). Dette viser en RCT-studie på personer med kroniske hofte-/ryggsmerter. Samtidig finner andre studier begrensede klinisk relevante effekter, og derfor konkluderer en metaanalyse(2) at det per dato enda ikke er sterk evidens for kinesiotape alene til behandling av hofte-/ryggsmerter. Kinesiotape anbefales derfor som et supplement til fysisk aktivitet/trening og fysioterapeutisk intervensjon der tapen kan bidra til en hurtig reduksjon av de verste umiddelbare spenninger. På samme måte kan Alignmeds trøye brukes som et supplement i rehabiliteringen og forebygging av hofte-/ryggsmerter.
 
Uttretting av muskler
Muskeluttretting i den paravertebrale muskulaturen omkring kroppsstammen spiller en betydelig rolle ved kroniske hofte-ryggsmerter(3). I en RTC-studie(3) har kinesiotape vist seg å ha en positiv statistisk signifikant effekt på muskeluttretting for unge og friske personer sammenlignet med en gruppe uten tape. I forhold til placebotape kunne ikke studien vise en statistisk signifikant forskjell, noe som indikerer at kinesiotape kan ha en viss placeboeffekt på muskelutholdenhet. Disse effektene knyttet til muskeluttretting er også potensielle for Alignmeds trøye.
 
Mulig effekt på nakke
Nakkesmerter kan reduseres med kinesiotape. Dette viser en RCT-studie(4) på pasienter med mekaniske nakkesmerter. Her oppnår en gruppe med kinesiotape-behandling den samme statistisk signifikante positive effekt på smerter og funksjonsnivå på en uke som to cervikal thrust manipulasjoner som tidligere har vist dokumentert effekt(4).
Likeledes viser en annen studie(5) med kinesiotape som intervensjon at en gruppe pasienter med whiplash-relaterte nakkesmerter oppnår signifikant bedring av nakkesmerter umiddelbart og 24 timer etter bruk av kinesiotape i forhold til en placebotape-gruppe. Alignmeds trøyer har dermed potensial til å ha positive effekter i rehabiliteringen av nakkesmerter.
 
Mulig effekt på skuldre
Kinesiotape har vist effekt på pasienter med impingement-syndrom i skulderen. En RCT-studie(6) viser at en gruppe med kinesiotape-behandling og skulderøvelser oppnår en større statistisk signifikant smertereduksjon etter en uke sammenlignet med en kontrollgruppe som mottar samme treningsterapi pluss ultralyd/TENS-behandling i stedet for kinesiotape. Som supplement til skulderøvelser gir kinesiotape også statistisk signifikante forbedringer etter 12 dager målt på smerter, funksjonsnivå og smertefri ROM i forhold til bare trening(7). En annen RCT-studie(8) på unge med rotatorcuff tendinitis/impingement finner at bare kinesiotaping etter tre og seks dager ikke har en positiv effekt på smerte, funksjonsnivå og smertefri ROM sammenlignet med placebo-tape. Som oppsummering av tilgjengelige foreliggende evidens konkluderer en undersøkelse(9) at kinesiotape, som supplement til trening, kan være effektiv for smertenedsettelse umiddelbart på kort sikt. På denne bakgrunnen kan Alignmeds trøye brukes som et supplement i rehabilitering og forebygging av skuldersmerter.
 
Sensorisk feedback
Som en del av kinesiotapens smertenedsettende effekt, mener man at tapens økte press og strekk på huden stimulerer mekanoreseptorer slik at smertene reduseres, jfr. gate kontroll-teorien(10). Denne teorien kan også kobles til Alignmeds trøye uten at det til nå er noe dokumentasjon for dette.
Den taktile stimuleringen blir fasilitert. En RCT-studie(11) med pasienter med dystoni finner at kinesiotape gir signifikante forbedringer på somatosensorisk temporal diskriminering og samtidig smertereduksjon. Dette kan indikere at tapens taktile og sensoriske mekanismer har en positiv innflytelse på smerte, noe som også er en mulig effekt for Alignmeds trøye.
Afferent og sensorisk feedback er en nødvendighet for å opprettholde maksimal styrke. I en annen studie(12) der en gruppe påføres kinesiotape og en annen gruppe ikke får det, hemmes begge gruppenes afferente sensoriske feedback via vibrasjoner. Her finner man at kinesiotapens taktile stimulering kan lindre muskelsvakhet ved å aktivere afferente Ia-nevroner og efferente gamma-nevroner. Disse studiene kan forklare Alignmeds trøyes potensielle effekter via mulige afferente fysiologiske mekanismer i trøyens neurobands. 
 
Postural kontroll
Den antisipatoriske posturale kontrollen kan økes. Det viser en studie(13) som undersøker kinesiotape på pasienter med kroniske hoftesmerter. Her har en gruppe behandlet med kinesiotape bl.a. statistisk signifikante forbedringer målt på EMG-aktivitet i transversus abdominis og aktivitet i motor cortex i forhold til kontrollgruppen. Dette kan tale for at neurobands i Alignmeds T-skjorter kan støtte aktiviteten i posturale muskler og forbedre den  nevromuskulære aktiviteten for opprettholdelse av postural kontroll.
                                                                                                                                 
Kroppsholdning
Skuldersmerter og dysfunksjonell glenohumeral-syndromer som rotatorcuff-syndrom, glenohumeral ledd-instabilitet og adherent leddkapsel er ment å være forårsaket av endringer i den scapulohumerale rytmen(14). Likeledes er den scapulohumerale rytmen ment å være påvirket av en kompleks rekke parametere som: skulderholdning, propriosepsjon, EMG-aktivitet av elementære muskler og muskelspenningsendringer i muskler direkte eller indirekte relatert til skulderen og den scapulohumerale rytmen(14–17)
 
En studie har undersøkt effekten av kinesiotape for å korrigere krysset skulder-syndrom (KSS), som er relatert til smerter og skader i nakke-skulderregionen(17). Studien viser en signifikant effekt på KSS målt på bl.a. pectoralis minors lengde(17). Likeledes viser scanning-bilder fra en case-studie målt på samme måte som før nevnte studien en direkte effekt på humerus' plassering i leddkapselen (18). En studie som tester en holdningskorrigerende trøye med manuelt justerbare strekkpaneler finner på samme måte en signifikant effekt på skulderholdning ved bruk av trøyen med strekk(16). Alignmeds holdningskorrigerende T-skjorte med Neurobands kan potensielt påvirke den scapulohumerale rytmen på bakgrunn av studier som har vist effekt av kinesiotape på holdningskorreksjon(14,18).
Økt kyfose øker risikoen for brudd i ryggraden og øker skivetrykket samt begrenser den funksjonelle mobiliteten. En studie som omhandler osteoporosepasienter med økt kyfose, viser at fast skuldertaping plassert på samme måte som Alignmeds neurobands gir en signifikant redusert kyfose. Dertil viser studien at jo større kyfose pasientene presenterte før testen, desto større effekt hadde de av intervensjonen.(19)
Dermed kan Alignmeds trøye potensielt redusere kyfose hos pasienter med osteoporose.
 
EMG-aktivitet  
Individer med for eksempel impingement-syndrom i skulderen har tendens til å ha en økt EMG-aktivitet i øvre del av m. trapezius samt nedsatt aktivitet i den nedre delen(16). Flere studier har, ved kinesiotaping av skulderen plassert på samme måte som Alignmeds neurobands, funnet signifikant effekt ved å redusere EMG-aktiviteten i øvre del av m. trapezius og øke EMG-aktiviteten i den nedre delen(14,17). En annen studie testet ikke kinesiotape, men i stedet en holdningskorrigerende trøye med manuelt justerbare strekkpaneler(15). Denne studien fant også en signifikant endring av EMG-aktiviteten i m. trapezius i både øvre og nedre del.
En av disse studiene fant korrelasjon mellom endret EMG og økt propriosepsjon(14). Generelt sett finner alle de nevnte studiene en tendens til at korrigering via tape eller trøye potensielt kan endre EMG-aktiviteten ikke bare i m. trapezius, men også i muskler som m. serratus anterior og m. deltoideus(14,17). Potensielt vil Alignmeds holdningskorrigerende T-skjorte kunne presentere samme resultater fordi den bygger på de samme teknologiske prinsippene som kinesiotape.
 
Kroppsholdning og respirasjon
Den ideelle respirasjonen sprer seg fra kroppens sentrum og ut. Likeledes krever en ideell respirasjon en elastisk thorax som ikke er begrenset av spent eller forkortet muskulatur som eksempelvis m. pectoralis minor eller av begrensende holdninger som økt thoracal kyfose eller protraherte skuldre(20).
Alignmeds holdningskorrigerende T-skjorte kan gjennom overnevnte parametere som EMG-endringer og holdningskorreksjon gjennom kinesiotape potensielt indirekte forbedre en ellers begrenset respirasjon. Alignmeds trøye ville derfor være et godt supplement til den allmenne respirasjon/lungefysioterapi for å skape muskulær og generell balanse som er essensielt for en god respirasjon.
 
Andre positive gevinster
Evidensen for kinesiotape viser i flere studier at effekten av kinesiotape ikke er annerledes enn andre behandlingsteknikker. Ut fra dette bør klinikere velge den behandlingen/intervensjonen som er mest kostnadseffektiv, tidsbesparende, brukervennlig og som virker best for pasienten(21). Her bør Alignmeds holdningskorrigerende T-skjorte, på samme måte som kinesiotape, vurderes idet T-skjorten utgjør et lite inngrep på pasienten/brukeren i forhold til de mulige positive effektene. Samtidig blir brukeren som bærer trøyen, kontinuerlig oppmerksom på at hun/han bærer trøyen og blir herved bevisst den helsefremmende intervensjonen via den taktile stimuleringen og de holdningskorrigerende neurobands.
 
Oppsummering
Gitt alle de potensielt positive effektene og den relativt beskjedne kostnaden og intervensjonen for pasienten, vurderes det at Alignmeds holdningstøy er et relevant og godt produkt med stort potensial. Til tross for at nevnte studier ikke nødvendigvis har pålagt/plassert tapen på samme måte som Alignmeds neurobands, bør Alignmeds trøye/T-skjorte nøye vurderes som supplement til rehabilitering og forebygging. T-skjorten må ses på som et supplement til samtidig bruk av allmenn helsefaglig behandling av muskel- og skjelettlidelser.

 
Kilder
1.     Adelaida, Castro Sánchez AM, Lara Palomo IC, Matarán Peñarrocha GA, Fernández Sánchez M, Sánchez Labraca N, et al. Kinesio Taping reduces disability and pain slightly in chronic non-specific low back pain: a randomised trial. J Physiother. 2012;58(2):89–95.
2.     Lim ECW, Tay MGX. Kinesio taping in musculoskeletal pain and disability that lasts for more than 4 weeks: is it time to peel off the tape and throw it out with the sweat? A systematic review with meta-analysis focused on pain and also methods of tape application. Br J Sports Med. 2015 Dec 1;49(24):1558 –
3.     Álvarez Álvarez S, San José FG-M, Rodríguez Fernández AL, Güeita Rodríguez J, Waller BJ. Effects of Kinesio® Tape in low back muscle fatigue: randomized, controlled, doubled-blinded clinical trial on healthy subjects. J Back Musculoskelet Rehabil. 2014;27(2):203–12.
4.     Saavedra-Hernández M, Castro-Sánchez AM, Arroyo-Morales M, Cleland JA, Lara-Palomo IC, Fernández-de-Las-Peñas C. Short-term effects of kinesio taping versus cervical thrust manipulation in patients with mechanical neck pain: a randomized clinical trial. J Orthop Sports Phys Ther. 2012 Aug;42(8):724–30.
5.     González-Iglesias J, Fernández-de-Las-Peñas C, Cleland JA, Huijbregts P, Del Rosario Gutiérrez-Vega M. Short-term effects of cervical kinesio taping on pain and cervical range of motion in patients with acute whiplash injury: a randomized clinical trial. J Orthop Sports Phys Ther. 2009 Jul;39(7):515–21.
6.     Erkan, Kaya E, Zinnuroglu M, Tugcu I. Kinesio taping compared to physical therapy modalities for the treatment of shoulder impingement syndrome. Clin Rheumatol. 2011 Feb 1;30(2):201–7.
7.     Şimşek HH, Balki S, Keklik SS, Öztürk H, Elden H. Does Kinesio taping in addition to exercise therapy improve the outcomes in subacromial impingement syndrome? A randomized, double-blind, controlled clinical trial. Acta Orthop Traumatol Turc. 2013;47(2):104–10.
8.     Thelen MD, Dauber JA, Stoneman PD. The clinical efficacy of kinesio tape for shoulder pain: a randomized, double-blinded, clinical trial. J Orthop Sports Phys Ther. 2008 Jul;38(7):389-95.
9.     Raewyn, Taylor RL, O’Brien L, Brown T. A scoping review of the use of elastic therapeutic tape for neck or upper extremity conditions. J Hand Ther. 2014 Jul 1;27(3):235.
10.   Kachanathu SJ, Alenazi AM, Seif HE, Hafez AR, Alroumim MA. Comparison between Kinesio Taping and a Traditional Physical Therapy Program in Treatment of Nonspecific Low Back Pain. J Phys Ther Sci. 2014 Aug;26(8):1185–8.
11.   Pelosin E, Avanzino L, Marchese R, Stramesi P, Bilanci M, Trompetto C, et al. kinesiotaping reduces pain and modulates sensory function in patients with focal dystonia: a randomized crossover pilot study. Neurorehabil Neural Repair. 2013 Oct;27(8):722–31.
12.   Konishi Y. Tactile stimulation with kinesiology tape alleviates muscle weakness attributable to attenuation of Ia afferents. J Sci Med Sport Sports Med Aust. 2013 Jan;16(1):45–8.
13.   Bae SH, Lee JH, Oh KA, Kim KY. The effects of kinesio taping on potential in chronic low back pain patients anticipatory postural control and cerebral cortex. J Phys Ther Sci. 2013 Nov;25(11):1367–71.
14.   Lin J, Hung C-J, Yang P-L. The effects of scapular taping on electromyographic muscle activity and proprioception feedback in healthy shoulders. J Orthop Res Off Publ Orthop Res Soc. 2011 Jan;29(1):53–7.
15.   Cole AK, McGrath ML, Harrington SE, Padua DA, Rucinski TJ, Prentice WE. Scapular bracing and alteration of posture and muscle activity in overhead athletes with poor posture. J Athl Train. 2013 Feb;48(1):12–24.
16.   Selkowitz DM, Chaney C, Stuckey SJ, Vlad G. The effects of scapular taping on the surface electromyographic signal amplitude of shoulder girdle muscles during upper extremity elevation in individuals with suspected shoulder impingement syndrome. J Orthop Sports Phys Ther. 2007 Nov;37(11):694–702.
17.   Han J-T, Lee J-H, Yoon C-H. The mechanical effect of kinesiology tape on rounded shoulder posture in seated male workers: a single-blinded randomized controlled pilot study. Physiother Theory Pract. 2015 Feb;31(2):120–5.
18.   Gak H-B, Lee J-H, Kim H-D. Efficacy of kinesiology taping for recovery of dominant upper back pain in female sedentary worker having a rounded shoulder posture. Technol Health Care Off J Eur Soc Eng Med. 2013;21(6):607–12.
19.   Alison, Greig AM, Bennell KL, Briggs AM, Hodges PW. Postural taping decreases thoracic kyphosis but does not influence trunk muscle electromyographic activity or balance in women with osteoporosis. Man Ther. 2008;13(3):249–57.
20.   Brocki BC, Poulsgaard IJ, Alsted AJ. Lungefysioterapi: en grundbog. Kbh.: Munksgaard Danmark; 2011.
21.   Montalvo AM, Cara EL, Myer GD. Effect of kinesiology taping on pain in individuals with musculoskeletal injuries: systematic review and meta-analysis. Phys Sportsmed. 2014 May;42(2):48–57.